מסע אל הדרשה לבני ובנות המצווה

הפרשות ומראי המקום

אספנו עבורכם את רשימת כל פרשות השבוע, כולל הפרשות המיוחדות באירועים ומועדים. בכל פרשה תמצאו פירוט של הפרקים והפסוקים של הפרשה, המפטיר (החלק האחרון שאומרים בעלייה לתורה) ואת ההפטרה. שימו לב שבעדות השונות יש לפעמים שינויים בהפטרה, ולעיתים גם במפטיר.

לחיצה על פירוט הפסוקים תפתח עבורכם את הטקסט המתאים בפסוק הראשון.

בראשית שמות ויקרא במדבר דברים מועדים מיוחדים

 

בראשית

הפרשה מראה המקום ההפטרה

בראשית

בראשית א, 1 – ו, 8 אשכנז: ישעיהו מב, 5 – מג, 10
ספרד: ישעיהו מב, 5 – 21

נח

בראשית ו, 9 -יא, 32 אשכנז: ישעיהו נד, 1 – נה, 5
ספרד: ישעיהו נד, 1 – 10

לך לך

בראשית יב, 1 – יז,27 כולם: ישעיהו מ, 27 – מא, 16

וירא

בראשית יח, 1 – כב, 24 אשכנז: מלכים ב, ד, 1 – 37
ספרד: מלכים ב ד, 1 – 23

חיי שרה

בראשית כג, 1 – כה, 18 כולם: מלכים א א, 1 – 31

תולדות

בראשית כה, 19-כח, 9 כולם: מלאכי א, 1 – 2, ז

ויצא

בראשית כח, 10 – לב, 3 אשכנז: הושע יב, 13- יד, 10
ספרד: הושע יא, 7 – יב, 12

וישלח

בראשית לב, 4 – לו,43 אשכנז: הושע יא, 7 – יב, 12
ספרד: עובדיה א, 1 – 21

וישב

בראשית לז, 1 – מ,23 כולם: עמוס ב, 6 – ג, 8

מקץ

בראשית מא, 1 – מד,17 כולם: מלכים א ג, 15 – ד, 1

ויגש

בראשית מד, 18 – מז,27 כולם: יחזקאל לז, 15 – 28

ויחי

בראשית מז, 28 – נ,26 כולם: מלכים א ב, 1 – 12

שמות

הפרשה מראה המקום ההפטרה

שמות

שמות א, 1 – ו, 1 אשכנז: ישעיהו כז, 6 – כח, 13 + כט, 22-23
ספרד: ירמיהו א, 1 – ב, 3

וארא

שמות ו, 2 – ט, 35 כולם: יחזקאל כח, 25 – כט, 21

בא

שמות י, 1 – יג, 16 כולם: ירמיהו מו, 13 – 28

בשלח

שמות יג, 17 – יז, 16 אשכנז: שופטים ד, 4 – ה, 31
ספרד: שופטים ה, 1 – 31

יתרו

שמות יח, 1 – כ, 22 אשכנז: ישעיהו ו, 1 – ז, 6 + ט, 5-6
ספרד: ישעיהו ו, 1 – 13

משפטים

שמות כא, 1 – כד, 18 כולם: ירמיהו לד, 8 – 22 + לג, 25-26

תרומה

שמות כה,1 – כז, 19 כולם: מלכים א ה, 26 – ו, 13

תצוה

שמות כז, 20 – ל, 10 כולם: יחזקאל מג, 10 – 27

כי תשא

שמות ל, 11 – לד, 35 אשכנז: מלכים א יח, 1 – 39
ספרד: מלכים א יח, 20 – 39

ויקהל

שמות לה, 1 – לח, 20 אשכנז: מלכים א ז, 40 – 50
ספרד: מלכים א ז, 13 – 26

פקודי

שמות לח, 21 – מ, 38 אשכנז: מלכים א ז, 51 – ח, 21
ספרד: מלכים א ז, 40 – 50

ויקרא

הפרשה מראה המקום ההפטרה

ויקרא

ויקרא א, 1 – ה, 26 כולם: ישעיהו מג, 21 – מד, 23

צו

ויקרא ו, 1 – ח, 36 כולם: ירמיהו ז, 21 – ח, 3 + ט, 22-23

שמיני

ויקרא ט, 1 – יא, 47 אשכנז: שמואל ב ו, 1 – ז, 17
ספרד: שמואל ב ו, 1 – 19

תזריע

ויקרא יב, 1 – יג, 59 כולם: מלכים ב ד, 42 – ה, 19

מצורע

ויקרא יד, 1 – טו, 33 כולם: מלכים ב ז, 3 – 20

אחרי מות

ויקרא טז, 1 – יח, 30 כולם: יחזקאל כב, 1 – 16

קדושים

ויקרא יט, 1 – כ, 27 אשכנז: עמוס ט, 7 – 15
ספרד: יחזקאל כ, 2 – 20

אמור

ויקרא כא, 1 – כד, 23 כולם: יחזקאל מד, 15 – 31

בהר

ויקרא כה, 1 – כו, 2 כולם: ירמיהו לב, 6 – 27

בחוקתי

ויקרא כו, 3 – כז, 34 כולם: ירמיהו טז, 19 – יז, 14

במדבר

הפרשה מראה המקום ההפטרה

במדבר

במדבר א, 1 – ד, 20 כולם: הושע ב, 1 – 22

נשא

במדבר ד, 21 – ז, 89 כולם: שופטים יג, 2 – 25

בהעלותך

במדבר ח, 1 – יב, 16 כולם: זכריה ב, 14 – ד, 7

שלח

במדבר יג, 1 – טו, 41 כולם: יהושע ב, 1 – 24

קרח

במדבר טז, 1 – יח, 32 כולם: שמואל א יא, 14 – יב, 22

חקת

במדבר יט, 1 – כב, 1 כולם: שופטים יא, 1 – 33

בלק

במדבר כב, 2 – כה, 9 כולם: מיכה ה, 6 – ו, 8

פנחס

במדבר כה, 10 – ל, 1 כולם: מלכים א יח, 46 – יט + א, 21

מטות

במדבר ל, 2 – לב, 42 כולם: ירמיהו א, 1 – ב, 3

מסעי

במדבר לג, 1 – לו, 13 אשכנז: ירמיהו ב, 4 – 28 + ג ,4
ספרד: ירמיהו ב, 4 – 28 + ד 1-2

דברים

הפרשה מראה המקום ההפטרה

דברים

דברים א, 1 – ג, 22 כולם: ישעיהו א, 1 – 27

ואתחנן

דברים ג, 23 – ז, 11 כולם: ישעיהו מ, 1 – 26

עקב

דברים ז, 12 – יא, 25 כולם: ישעיהו מט, 14 – נא, 3

ראה

דברים יא,כו-טז,יז כולם: ישעיהו נד, 11 – נה, 5

שופטים

דברים טז,יח-כא,ט כולם: ישעיהו נא, 12 – נב, 12

כי תצא

דברים כא,י-כה,יט כולם: ישעיהו נד, 1 – 10

כי תבוא

דברים כו,א-כט,ח כולם: ישעיהו ס, 1 – 22

נצבים

דברים כט,ט-ל,כ כולם: ישעיהו סא, 10 – סג, 9

וילך

דברים לא,א-ל אשכנז: הושע יד, 2-10 + יואל ב, 15-27
ספרד: הושע יד, 2 – 10 + מיכה ז 18_20

האזינו

דברים לב,א-נב כולם: שמואל ב כב, 1 – 51

וזאת הברכה

דברים לג,א-לד,יב אשכנז: יהושע א, 1 – 18
ספרד: יהושע א, 1 – 9

מועדים מיוחדים

הפרשה מראה המקום המפטיר ההפטרה

ראש השנה יום א'

בראשית כא,א-לד במדבר כט,א-ו כולם: שמואל א א, 1 – ב, 10

שבת שובה

אשכנז: הושע יד, 2-10 + יואל ב, 15-27
ספרד: הושע יד, 2, 10

יום הכיפורים

ויקרא יח,א-ל במדבר כט,ז-יא כולם: יונה א, 1 – ד, 11 + מיכה ז, 18-20

סוכות

ויקרא כב,כו-כג,מד במדבר כט,יב-טז כולם: זכריה יד, 1 – 21

שבת חול המועד סוכות

שמות לג,יב-לד,כו כולם: יחזקאל לח, 18 – לט, 16

שמיני עצרת

דברים יד,כב-טז,יז במדבר כט,לה-ל,א כולם: מלכים א ח, 54 – ט, 1

שבת שקלים

תוספת לפרשה:
שמות ל,יא-טז
אשכנז: מלכים ב יב, 1 – 17
ספרד: מלכים ב יא, 17 – יב, 17

שבת זכור

תוספת לפרשה:
דברים כה,יז-יט
אשכנז: שמואל א טו, 2 – 44
ספרד: שמואל א טו, 1 – 44

שבת פרה

במדבר יט,א-כב אשכנז: יחזקאל לו, 16 – 38
ספרד: יחזקאל לו, 16 – 36

שבת החודש

תוספת לפרשה:
שמות יב,א-כ
אשכנז: יחזקאל מה, 16 – מו, 18
ספרד: יחזקאל מה, 18 – מו, 15

שבת הגדול

כולם: מלאכי ג, 4 – 24

פסח

שמות יב,כא-נא במדבר כח,טז-כה אשכנז: יהושע ה, 2 – ו, 1
ספרד: יהושע ה, 2 – 6, א, 6, 27

שבת חול המועד פסח

שמות לג,יב-לד,כו במדבר כח,טז-כה כולם: יחזקאל לז, 1 – 14

שביעי של פסח

שמות יג,יז-טו,כו במדבר כח,יט-כה כולם: שמואל ב כב, 1 – 51

שבת בערב ראש חודש

במדבר כח, יא-טו כולם: שמואל א כ, 18 – 42

שבת חזון

כולם: ישעיהו א, 1 – 27

שבת נחמו

כולם: ישעיהו מ, 1 – 26
Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

תבנית נגישות פופ אפ